Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godzinie 13:00 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach 73, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wysyłajac informację na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub telefonicznie: 77 412 90 21, do dnia 16.02.2024 r.

Zestawienie wskaźników  realizacja LSR BOWH

Wdrażanie LSR w 2023 roku

Sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze BOWH

Zestawienie rzeczowo-finansowe LGD BOWH 2016-2023 31 grudnia  2023

 

 

Data wydarzenia : 2024-02-12
Data publikacji : 2024-02-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.