Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Poniżej treść dokumentu.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja  polegająca na: Wdrażaniu jednofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich1.

Cel operacji:  Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w zakresie wsparcia, o którym mowa w art. 35ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Miernikiem postępu będzie wartość podstawy ustalenia kwoty pomocy, o której mowa w § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia2.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1 wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2  4. Podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi suma:

1) pomocy wypłaconej beneficjentom innym niż jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD oraz

2) ilorazu pomocy wypłaconej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD i liczby 0,6363.

5. W przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi kwota ustalona zgodnie z ust. 4, powiększona o sumę wypłaconej pomocy współfinansowanej ze środków funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, innych niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację operacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, objętych LSR i wybranych przez LGD.

 

Pliki do pobrania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.