Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, któregoc elem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

Monitorowanie jest procesem systematycznego zbierania i analizowania informacji na podstawie których Zarząd, Rada i Członkowie LGD mogą dowiedzieć się o występowaniu rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu celów LSR. W trakcie wdrażania LSR należy na bieżąco monitorować rozwój wydarzeń i w razie konieczności odpowiednio reagować.

Monitorowaniu będą podlegać następujące aspekty działań LGD:

  • harmonogram ogłaszania konkursów,

  • budżet LGD,

  • stopień osiągnięcia wskaźników realizacji LSR,

  • strona internetowa LGD,

  • szkolenia organizowane przez LGD,

  • konkursy organizowane przez LGD,

  • organ decyzyjny - struktura,

  • wnioskodawcy,

  • struktura partnerstwa LGD.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.