Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs pn. „Najaktywniejsza  Organizacja Pozarządowa”, którego celem jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

 

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych, propagowania postaw i zachowań ekologicznych, edukację w każdym z w/w zakresów oraz dbanie o ład przestrzenny.

 

Poniżej załączamy dokumentację konkursową.

 

Regulamin Konkursu NOP 2019

Harmonogram Konkursu NOP 2019

Formularz zgłoszeniowy do konkursu NOP 2019

Sprawozdanie NOP 2019

Kryteria oceny NOP 2019

Oświadczenie NOP 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.