Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 15:30 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach 73, Gmina Olszanka.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać wysyłajac informację na maila: biuro@wieshistoryczna.pl lub telefonicznie: 77 412 90 21, do dnia 16.02.2023 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zestawienie wskaźników  realizacja LSR BOWH 2022

Realizacja finansowa celów LSR  BOWH 2022

Wdrażanie LSR w 2022 roku

Sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze BOWH 2022

Zestawienie rzeczowo-finansowe LGD BOWH 2016-2023 31 grudnia  2022

 

 

Data wydarzenia : 2023-02-09
Data publikacji : 2023-02-09

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.