Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W 2022 roku zaplanowano nabory w następujących zakresach: 

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

Przedsięwzięcie 1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś;  podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – 252 458,96 EUR;

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji mieszkańców  – 82 500,00 EUR;

3. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja; wzbogacenie oferty świetlic (Projekt Grantowy)  – 65 000,00 EUR;

4. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja; wzbogacenie oferty świetlic  – 150 000,00 EUR;

5. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja;  Smart Village – inteligentna wioska (Projekt Grantowy)  –10 000,00 EUR.

 

 

Poniżej pełna treść Hramonogramu.

Pliki do pobrania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.