Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców i organizacji pozarządowych z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych, propagowania postaw i zachowań ekologicznych, edukację w każdym z w/w zakresów oraz dbanie o ład przestrzenny.

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że dokonane zostały zmiany w zapisach Regulaminu konkursu „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”. Zmiana dotyczy następujących punktów:

 IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każda Organizacja pozarządowa formalna z obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

 Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każda Organizacja pozarządowa formalna i Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

W punkcie IV. 2. dodano ostatnie zdanie:
Zgłoszenia Organizacji do konkursu mogą dokonać osoby reprezentujące Organizacje tj. Prezes i Wiceprezes/ Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do regulaminu wraz rekomendacją co najmniej dwóch Instytucji np. JST, Dom Kultury, Szkoła, Przedszkole, Parafia, Stowarzyszenie, OSP. W przypadku Kół Gospodyń Wiejskich zgłoszenia może dokonać osoba reprezentująca KGW poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia (zał. nr 2) wraz z rekomendacją dwóch Instytucji, przy czym wymaga się aby jedna z rekomendacji była wystawiona przez Urząd Gminy i potwierdzała działanie KGW na rzecz rozwoju własnej miejscowości przez co najmniej 1 rok.

Zmiany w dokumentacji konkursowej zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

W związku z zaistniałą sytuacją  wydłużony zostaje czas przyjmowania zgłoszeń do konkursu do dnia 12 czerwca 2017r.

Poniżej załączamy dokumentację konkursową.

Regulamin Konkursu NOP 2017

Harmonogram Konkursu NOP 2017

Formularz zgłoszeniowy do konkursu NOP 2017

Sprawozdanie NOP 2017

Kryteria oceny NOP 2017

Oświadczenie NOP 2017

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.