Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W Lokalnej Strategii Rozwoju  zaplanowano realizację 4 projektów współpracy w ramach celu szczegółowego 1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej na nich oferty turystycznej.

Projekty współpracy zaplanowane w ramach realizacji LSR

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Zakres projektu współpracy

1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej na nich oferty turystycznej

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych. Projekt międzynarodowy.

1.1.3 Propagujemy edukację ekologiczną

Działania w zakresie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska/przyrody. Projekt regionalny.

1.1.3 Propagujemy edukację ekologiczną

Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Projekt międzynarodowy.

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Działania promocyjne i edukacyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych. Projekt regionalny.

 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.