Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo obszaru BOWH”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” - V edycja.

W tej edycji konkurs realizowany będzie w zmienionej formie, jednak niezmiennie celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz do podejmowania inicjatyw na rzecz:

  • rozwoju własnych miejscowości,
  • tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku,
  • dbania o ład przestrzenny,
  • propagowania postaw i zachowań ekologicznych,
  • kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych.

V edycja konkursu realizowana jest w trzech odrębnych kategoriach:

  1. Najbardziej Zadbane Sołectwo,
  2. Najlepsza Inicjatywa Ekologiczna,
  3. Kultywowanie Tradycji i Obyczajów.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, a pisemnego zgłoszenia dokonuje Sołtys lub Rada Sołecka.

Na zgłoszenia czekamy do 29 kwietnia 2016r.

Zgłoszone sołectwa zostaną ocenione m.in. pod względem:

- działalności na rzecz odnowy miejsc spotkań, terenów zielonych, skwerów, placów, parków oraz w zakresie poprawy stanu i estetyki miejsc użyteczności publicznej,

- kultywowania tradycji i obyczajów,

- działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- zaangażowania mieszkańców w zakresie ochrony zabytków znajdujących się w rejestrze lub ewidencji zabytków.

Szczegółowe  informacje uzyskają Państwo na spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w miesiącu kwietniu 2016r.

Dokładne daty i miejsca spotkań już wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wieshistoryczna.pl oraz w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 77 412 90 21.

Poniżej załączamy dokumentację konkursową.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.