Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Europejski Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” (LGD) zostanie przeprowadzone przy możliwie jak najszerszym udziale lokalnej społeczności.
Przygotowując  LSR  planuje się szereg działań  mających na celu  poinformowanie mieszkańców o procesie przygotowania LSR, w tym spotkaniach, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów.
Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER między innymi:
- innowacyjność,
- cyfryzację,
- środowisko i klimat,
- zmiany demograficzne,
- partnerstwo w realizacji LSR. 
Biorąc pod uwagę charakter konkursowy wyboru LSR istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu opracowanego dokumentu będą miały kryteria wyboru LSR.
Kluczową rolę w procesie tworzenia LSR będzie miała grupa Lokalnych Liderów, która będzie zaangażowana w wypracowanie kształtu nowotworzonej LSR.
Mieszkańcy zostaną zaangażowani w określanie potrzeb obszaru, wezmą udział w spotkaniach, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów. 
Podczas prac związanych z przygotowywaniem LSR planowane są m.in. następujące działania:
- mające na celu zachęcenie do uczestniczenia w procesie:
• wykonanie i rozmieszczenie plakatów,
• umieszczanie informacji na stronach internetowych gmin planowanych do objęcia LSR,
• umieszczanie informacji na stronie internetowej i facebooku LGD,
• przekazanie informacji sołtysom (przedstawicielom lokalnej społeczności);
- zostanie powołana grupa Lokalnych Liderów. W skład grupy będą wchodzili przedstawiciele organizacji, mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli gmin wchodzących w skład LGD. Grupa Lokalnych Liderów będzie aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru w ramach tworzenia nowej LSR;
- przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców;
- osoby zainteresowane zagadnieniami/problematyką dotyczącymi LSR będą mogły skorzystać z bezpośrednich konsultacji;
- w przypadku konieczności zdefiniowania kluczowych grup do wsparcia/pogłębienia zagadnień istotnych dla tworzenia LSR wprowadzone zostaną metody adekwatne do potrzeb;
- prowadzona będzie strona internetowa, jako narzędzie poprzez które prowadzone będą konsultacje internetowe opracowywanego dokumentu. Kolejne wypracowane części LSR będą umieszczane na stronie internetowej wraz z formularzem wnoszenia uwag;
- osoby zainteresowane będą mogły komunikować się poprzez pocztę elektroniczną oraz zgłosić uwagi w biurze LGD;
- w każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie przeprowadzone spotkanie, które będzie poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów. Z każdego spotkania będzie opracowany dokument wskazujący na wnioski i informacje uzyskane od mieszkańców. Następnie uwagi będą omawiane przez grupę Lokalnych Liderów wraz z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia;
- LSR zostanie zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
- informacje przekazywane w ramach procesu przygotowania LSR zawierać będą informacje o współfinansowania LSR, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.