Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Lokalna Grupa Działania „Brzeska Wieś Historyczna” powstała w 2006 r. w ramach: „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich. 

Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 września 2006 r. jako stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” i do 2014 roku działała na terenie 3 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz (Województwo Opolskie, Powiat Brzeski).

Do 2015 roku działaliśmy na obszarze 3 gmin: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz aktywnie wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2008-2015.

W 2015 roku, po przystąpieniu do Stowarzyszenia Gminy Oława i Gminy Grodków, zwiększony został obszar działania, zmianie uległa również nazwa i aktualnie brzmi Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Celem LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" jest Pani Ewa Rosińska.

Siedzibą LGD "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" jest Pałac mieszczący się w miejscowości Krzyżowice w Gminie Olszanka.

Na dzien 31 grudnia 2014 r. - liczba członków wynosiła 85 osób/instytucji, obecnie stan ten się ciągle zmienia. Do Stowarzyszenia przystępują nowi mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje.

Każdy, kto działa lub chce działać na rzecz zrównoważonego rozwoju mikroregionu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy), jak również osoby prawne (m. in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy), instytucje kultury, a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej (rady sołeckie, grupy odnowy wsi, itd.), jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć sie do naszych prac.

Chętnie nawiążemy również współpracę z innymi partnerstwami i lokalnymi grupami działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.