Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującymi  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”)

uprzejmie informujemy, że

1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych, jest Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna ”. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

2. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia – nr tel. 77 412 9021 e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl

3.  Dane będą przetwarzane w celach:

- związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków;

- związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników;

- związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej;

- związanych z realizacją projektów oraz realizacją   Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność  (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, w tym m.in. oceny wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń.

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na:

- zgodzie osób, których dane są przetwarzane,

- wykonywaniu zawartych umów m.in. z Grantobiorcami i innymi osobami fizycznymi

- zadaniami Stowarzyszenia jako administratora danych (np. związanymi z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia)

- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),

- obowiązków wynikających z realizacji  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność  (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, w tym m.in. oceny wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń.

5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 

7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

9.  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

Krzyżowice, 25.05.2018r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.