Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W 2021 roku zaplanowano 4 nabory w następujących zakresach: 

1.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji mieszkańców (Projekt Grantowy)  – 75 000,00 EUR;

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; tworzenie/oznakowanie  ścieżek/ szlaków * – 25 000,00 EUR;

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji mieszkańców  – 203 880,95 EUR;

4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

Przedsięwzięcie 1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś;  podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – 196 672,23 EUR;

* W przypadku braku zainteresowania realizacją projektów w niniejszym zakresie przewiduje się w 2021 roku informację o zamiarze realizacji operacji własnych

 

Pełna treść Harmonogramu w Zakładce Harmonogram naborów

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.