Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W 2024 roku zaplanowano nabory w następujących zakresach: 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego; Przedsięwzięcie 1.3.2 Aktywizacja  i integracja  Smart Village – inteligentna wioska (Projekt Grantowy)

  – 10 000,00 EUR;

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji mieszkańców 

– 65 362,55 EUR;

 

Pełna treść Harmonogramu w Zakładce Harmonogram naborów

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.