Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W 2018 roku zaplanowano 5 naborów w następujacych zakresach: 

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – 500 000,00;

2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – 800 000,00;

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej; tworzenie/oznakowanie  ścieżek/ szlaków * – 150 000,00;

4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego; tworzenie/ doposażenie muzeów, izb pamięci, izb regionalnych i innych miejsc   – 150 000,00;

5. Promowanie obszaru objętego LSR; promocja zasobów obszaru i oferty turystycznej (Projekt Grantowy) – 300 000,00;

 * W przypadku braku zainteresowania realizacją projektów w niniejszym zakresie przewiduje się w 2019 roku informację o zamiarze realizacji operacji własnych

Pełna treść Harmonogramu w Zakładce Harmonogram naborów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.