Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W 2018 roku zaplanowano 6 naborów w następujacych zakresach: 

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; Przedsięwzięcie 1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś; podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – 600 000,00;

2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; Przedsięwzięcie 1.2.1 Przedsiębiorcza i aktywna wieś; rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – 852 002,00;

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej; Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; tworzenie/oznakowanie  ścieżek/ szlaków * – 150 000,00;

4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Przedsięwzięcie 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze;  tworzenie/ doposażenie muzeów, izb pamięci, izb regionalnych i innych miejsc  – 150 000,00;

5. Promowanie obszaru objętego LSR; Przedsięwzięcie 1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – 200 000,00, Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej - 100 000,00; promocja zasobów obszaru i oferty turystycznej (Projekt Grantowy) – 300 000,00;

6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej; Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji mieszkańców***  – 268 254,00;

* W przypadku braku zainteresowania realizacją projektów w niniejszym zakresie przewiduje się w 2019 roku informację o zamiarze realizacji operacji własnych;

*** Nabór wniosków wynikający z niewykorzystania środków pomocy we wcześniejszym naborze

 

Poniżej pełna treść Hramonogramu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.