Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Informacja nr BOWH/O/OW/1/2022 o planowanej do realizacji operacji własnej

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalną Strategię Rozwoju)

na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

informuje, że planuje realizację operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019r., poz. 1167) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

A. Zakres tematyczny operacji:

Operacja powinna być zgodna z:

Zakresem Rozporządzenia: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, poz. 2023), zwane w dalszej części rozporządzeniem o wdrażaniu LSR.

Lokalną Strategią Rozwoju, tj.:

Przedsięwzięciem 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Celem szczegółowym 1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej na nich oferty turystycznej,

Celem ogólnym 1. Poprawa poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej

Wskaźnik, jaki powinna osiągnąć operacja:

- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji mieszkańców wzbogacających ofertę edukacyjną Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Ekokultura w Krzyżowicach - 1 sztuka.

Zakres realizowanych zadań obejmuje:

zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA  zlokalizowanym w Krzyżowicach 73, 49-332 Olszanka (działka o numerze ewidencyjnym 31/21), a w szczególności:

- budowa placu zabaw,

- utwardzenie terenu,

- nasadzenia drzew, krzewów i roślin,

- modelowe ogrody wybranych roślin,

- tablice edukacyjne,

- ogrodzenie,

- oświetlenie.

B. Wysokość środków na realizację operacji: 125 000 EUR (500 000,00 PLN).

C. Forma wsparcia oraz poziom  dofinansowania dla poszczególnych kategorii Wnioskodawców  (do 99% kosztów kwalifikowalnych)

Pomoc na operacje przyznawana jest w formie refundacji:

 1. nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 2. nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR;
 3. nie wyższej niż 99% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku:
 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), 
 • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4–8 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.

D. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

Kryteria wyboru operacji:

 • Innowacyjność,
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,
 • Obszar realizacji,
 • Powiązanie z innymi projektami,
 • Trwałość efektów,
 • Jakość projektu (wymagane minimum 1 pkt),
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów,
 • Zasięg oddziaływania operacji,
 • Promocja obszaru,
 • Aktywizacja mieszkańców (wymagane minimum 1 pkt),
 • Aktywizacja przedstawicieli grup defaworyzowanych, 
 • Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru, 
 • Wielkość wkładu własnego. 

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia  – 15 ( w tym wymagane minima).

 E. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: w  terminie 30 dni od daty zamieszczenia niniejszej Informacji.

Miejsce zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Wypełnione zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia, które wpłyną do biura Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu (Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej).

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Do zgłoszenia należy obowiązkowo załączyć dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający

zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje

się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

2. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia o wdrażaniu LSR powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w § 3  ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o wdrażaniu LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w § 3  ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o wdrażaniu LSR, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

F. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, poz. 2023), zgodne z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określone we
wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wymienione w sekcji B.VII. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH, A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

A.1 Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

1. Dokument tożsamości – kopia.

Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości. Kopie strony/stron powinny zawierać dane osobowe. Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, który w danym kraju jest uznawany za dokument tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o obywatelstwie. Jeżeli podmiot będący obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu.

Kopia dokumentu tożsamości powinna być przygotowana właściwie (tj. częściowo zanonimizowana), tak aby załącznik do wniosku zawierał jedynie te dane, które niezbędne są do potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy (w tym wizerunek) w procesie weryfikacji oraz do oceny warunków przyznania pomocy (takich jak: obywatelstwo i pełnoletność).

W przypadku wspólników spółki cywilnej należy załączyć kopie dokumentów tożsamości każdego ze wspólników spółki.

2. Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku – oryginał lub kopia

W celu udokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu na obszarze wiejskim LSR, należy przedstawić, wydane przez organ gminy, zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Obywatele polski, a także cudzoziemcy będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobytem czasowym jest przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.

Zaświadczenie może zostać zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu. Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu.

Załącznik nie dotyczy osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą.

A.2 Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

1. Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia.

W zależności od formy prawnej podmiotu należy dołączyć umowę spółki lub statut.

Dokument powinien zawierać informację, o zakresie działalności podmiotu (odpowiednim do przedmiotu operacji) i miejscu siedziby lub oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR.

2. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia.

W przypadku jednostek organizacyjnych kościoła np. parafii ww. zaświadczenie wystawia właściwy terytorialnie Wojewoda, natomiast w przypadku innych związków wyznaniowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia.

W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi do KRS, należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną podmiotu (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu i prowadzenia przez niego działalności).

Dokument powinien zawierać informację, o zakresie działalności podmiotu (odpowiednim do przedmiotu operacji) i miejscu siedziby lub oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR.

A.3 Spółka cywilna

1. Umowa spółki cywilnej – kopia.

Umowa spółki musi być zawarta na czas nieokreślony lub oznaczony, jednak w przypadku operacji inwestycyjnych, nie krótszy niż okres zobowiązania Beneficjenta do utrzymania przedmiotu umowy o przyznaniu pomocy, tj. co najmniej 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach operacji.

 

Powyższe dotyczy również czasu trwania spółki. W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy spółki nie został w niej określony, należy uznać, iż jest ona ważna bezterminowo.

Umowa spółki cywilnej powinna zawierać określenie rodzaju prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz upoważnienie wspólnika tej spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników (w sytuacji, gdy do wniosku nie została załączona stosowana uchwała).

2. Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia – w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta – oryginał lub kopia.

Należy załączyć w przypadku, gdy w umowie spółki cywilnej nie wskazano wspólnika spółki cywilnej upoważnionego do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników spółki cywilnej.

 

 

Krzyżowice, 20.01.2022 r.

 

Załączniki:

Informacja nr BOWH/O/OW/1/2022 o planowanej do realizacji operacji własnej

Formularz Zgłoszeniowy Operacji Własnej

Procedura wyboru i oceny operacji

Kryteria Wyboru Operacji

Lokalna Strategia Rozwoju 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.