Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022

 dla obszaru Lokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” planuje się realizację 7 projektów grantowych. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Cel szczegółowy 1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej na nich oferty turystycznej

Przedsięwzięcia

Zakres grantu

Zakładana kwota na projekt

Wskaźniki

Maksymalna wartość grantu

Maksymalny procent wsparcia

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

  1. Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej

300 000

Liczba działań promujących walory i zasoby kulturowe i przyrodnicze obszaru: 15

20 000

100%

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej

Liczba działań promocyjnych w zakresie oferty turystycznej: 5

1.1.1 Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

 

  1. Organizacja działań przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe

300 000

Liczba imprez przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe: 7

30 000

90%

Liczba działań na rzecz rozwoju edukacji regionalnej i przyrodniczej (np. warsztaty tworzenia produktów lokalnych, publikacje, szkolenia i inne): 7

  1. Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnych znaczeniu dla obszaru LGD

300 000

Liczba obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim: 7

50 000

 

100%

1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej

 

  1. Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej

300 000

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji mieszkańców: 13

25 000

90%

  1. Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej - zielone siłownie

300 000

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji mieszkańców: 13

25 000

90%

  1. Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej - Parkour Parki lub Street Workout Parki

300 000

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji mieszkańców: 9

45 000

90%

Cel szczegółowy 1.3 Wzrost integracji  społecznej mieszkańców obszaru LGD

1.3.2 Aktywizacja  i integracja  

  1. Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego 

300 000

Liczba spotkań w ramach forum młodzieży: 5

15 000

 

100%

Liczba zrealizowanych spotkań międzypokoleniowych: 5

Liczb działań włączających seniorów w życie społeczne obszaru: 5

Liczba działań z zakresu propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia: 8

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.