Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Poniżej treść dokumentu.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja  polegająca na: Wdrażaniu jednofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich1.

Cel operacji:  Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w zakresie wsparcia, o którym mowa w art. 35ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Miernikiem postępu będzie wartość podstawy ustalenia kwoty pomocy, o której mowa w § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia2.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1 wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2  4. Podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi suma:

1) pomocy wypłaconej beneficjentom innym niż jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD oraz

2) ilorazu pomocy wypłaconej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD i liczby 0,6363.

5. W przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi kwota ustalona zgodnie z ust. 4, powiększona o sumę wypłaconej pomocy współfinansowanej ze środków funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, innych niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację operacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, objętych LSR i wybranych przez LGD.

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 9 października 2023 wersja jedenasta (.pdf 2.19MB) 2023-11-30 2.19MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5  obowiązująca od 9 października 2023 wersja jedenasta.pdf (2.19MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 27 marca 2023 wersja dziesiąta (.pdf 2.19MB) 2023-07-11 2.19MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 27 marca 2023 wersja dziesiąta.pdf (2.19MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 17 stycznia 2022 wersja dziewiąta (.pdf 2.18MB) 2022-05-11 2.18MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 17 stycznia 2022 wersja dziewiąta.pdf (2.18MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 24 czerwca 2021 wersja ósma (.pdf 2.18MB) 2021-10-13 2.18MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 24 czerwca 2021 wersja ósma.pdf (2.18MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 29 września 2020 wersja siódma (.pdf 2.16MB) 2020-11-09 2.16MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 29 września 2020 wersja siódma.pdf (2.16MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 18 lutego 2020r. wersja szósta (.pdf 2.16MB) 2020-05-26 2.16MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 18 lutego 2020r. wersja szósta.pdf (2.16MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 17 czerwca 2019r. wersja piąta (.pdf 2.15MB) 2019-07-03 2.15MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 17 czerwca 2019r. wersja piąta.pdf (2.15MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 19 marca 2019r. wersja czwarta (.pdf 2.15MB) 2019-04-17 2.15MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 19 marca 2019r. wersja czwarta.pdf (2.15MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 19 kwietnia 2017r wersja trzecia (.pdf 2.09MB) 2017-06-12 2.09MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 19 kwietnia 2017r wersja trzecia.pdf (2.09MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 7 grudnia 2016r wersja druga(.pdf 1.92MB) (.pdf 2.1MB) 2016-12-15 2.1MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 obowiązująca od 7 grudnia 2016r  wersja druga(.pdf 1.92MB).pdf (2.1MB)POBIERZ
Dokument PDF LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 Uchwała - nr 15 2015 z dnia 21 grudnia 2015r (.pdf 1.92MB) 2016-04-21 1.92MB Plik: LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 Uchwała - nr 15 2015 z dnia 21 grudnia 2015r.pdf (1.92MB)POBIERZ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.