Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Celem ogólnym Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na lata 2016-2022 jest promocja LSR wśród ogółu mieszkańców z terenu pięciu gmin tj. Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych określonych w diagnozie.

Istotą podjętych działań komunikacyjnych będzie rozpowszechnienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przewidzianego w ramach LSR wśród potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację własnych pomysłów i projektów na obszarze objętym LSR.

Pliki do pobrania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.