Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Projekty Grantowe - dokumentacja obowiązująca po 9 października 2023 r.

Regulamin Powierzenia Grantów

Załącznik Nr 1 Wniosek o powierzenie Grantu

Załącznik Nr 1A Wniosek o powierzenie Grantu Smart Village

Załącznik do wniosku  o powierzenie Grantu - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik do wniosku o powierzenie Grantu - Oświadczenie właściciela nieruchomości

Załącznik Nr 2  Karta weryfiakccji wstępnej  wniosku o powierzenie grantu

Załącznik Nr  3 Zgodność Grantobiorcy z PROW

Załącznik Nr 4  Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik Nr 5 Karta oceny zadania wg lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik Nr 5A Karta oceny zadania wg lokalnych kryteriów wyboru Smart Village

Załącznik Nr 6 Schemat oceny i wyboru Grantobiorców

Załącznik Nr 7  Uchwała Rady - Wzór

Załącznik Nr 8 Wzór listy zadań wybranych

Załącznik Nr 9 Wzór listy zadań niewybranych

Załącznik Nr 10 Opis graficzny - procedura odwołania - Granty

Załącznik Nr 11 Tabela -  procedura odwołania - Granty

Załącznik Nr 12 Umowa o powierzenie Grantu

Załącznik Nr 12A Umowa o powierzenia Grantu Smart Village

Załącznik Nr 13 Wniosek o rozliczenie Grantu

Załącznik Nr 13A Wniosek o rozliczenie Grantu Smart Village

Załącznik  do Wniosku o  Rozliczenia Grantu - Karta pracy własnej

Załącznik Nr 14 Karta weryfikacji  wniosku o rozliczenie Grantu

Załącznik Nr 15 Wykaz oznaczenia pism do obsługi wniosku o powierzenie Grantu

Załącznik Nr 16  Zakres zadań na poszczególnych etapach realizacji naboru

 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.