Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 20 czerwca  2017 r. o godzinie 16:30  w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie Quorum
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Zmiany do porządku obrad
  5. Głosowanie nad porządkiem obrad
  6. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany Regulaminu Powierzania Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez  Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.
  7. Informacja Kierownika Biura nt. bieżącej działalności Stowarzyszenia.
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie  Walnego Zebrania

Projekt uchwały wraz z załącznikami znajduje się poniżej

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Powierzenia Grantów

Regulamin Powierzenia Grantów

Załącznik Nr 1 Wniosek o powierzenie Grantu

Załącznik do wniosku  o powierzenie Grantu - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik do wniosku o powierzenie Grantu - Oświadczenie właściciela nieruchomości

Załącznik Nr 2  Karta weryfiakccji wstępnej  wniosku o powierzenie grantu

Załącznik Nr  3 Zgodność Grantobiorcy z PROW

Załącznik Nr 4  Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik Nr 5 Karta oceny zadania wg lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik Nr 6 Schemat oceny i wyboru Grantobiorców

Załącznik Nr 7  Uchwała Rady - Wzór

Załącznik Nr 8 Wzór listy zadań wybranych

Załącznik Nr 9 Wzór listy zadań niewybranych

Załącznik Nr 10 Opis graficzny - procedura odwołania - Granty

Załącznik Nr 11 Tabela -  procedura odwołania - Granty

Załącznik Nr 12 Umowa o powierzenie Grantu

Załącznik Nr 13 Wniosek o rozliczenie Grantu

Załącznik  do Wniosku o  Rozliczenia Grantu - Karta pracy własnej

Załącznik Nr 14 Karta weryfikacji  wniosku o rozliczenie Grantu

Załącznik Nr 15 Wykaz oznaczenia pism do obsługi wniosku o powierzenie Grantu

Załącznik Nr 16  Zakres zadań na poszczególnych etapach realizacji naboru

 

Data wydarzenia : 2017-06-12
Data publikacji : 2017-06-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.