Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 16:00  w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  - Gmina Olszanka.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie Quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zmiany do porządku obrad.
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2018r.

- przedstawienie Sprawozdania za 2018r.,

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania,

- dyskusja,

- podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany  Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na lata 2016-2022.
 2. Przedstawienie informacji Zarządu z bieżącej działalności Stowarzyszenia  oraz informacji nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2022.
 3. Informacja Kierownika Biura nt. bieżącej pracy Biura Stowarzyszenia.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie  Walnego Zebrania.

 

Z uwagi na ważność spraw, które omawiane będą na Walnym Zebraniu, prosimy o udział.

 

 

Wprowadzenie do Sprawozdania 2018

Informacja dodatkowa do Sprawozdania z 2018 roku

Bilans 2018

Rachunek wyników 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 2018

Uchwała w sprawie zmiany LSR- marzec 2019

Załącznik do uchwały w sprawie zmiany LSR- marzec 2019

 

Data wydarzenia : 2019-03-12
Data publikacji : 2019-03-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.