Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu zgodności operacji/zadania z Lokalną Strategią Rozwoju, ustalenia Lokalnych kryteriów wyboru operacji, Lokalnych kryteriów wyboru zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego i ustalenia minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji i zadania służącego realizacji celu Projektu grantowego  w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)  na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz ustalenia procedury zmiany kryteriów wyboru.

Ww. uchwała ustala Lokalne kryteria wyboru zadań przyczyniających się do realizacji Projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi (Smart Village)

LOKALNE KRYTERIA  WYBORU dla operacji (zadań) służących osiągnięciu celu Projektu grantowego związanego z przygotowaniem koncepcji inteligentnych wsi (Smart Village).

Uwagi  do  Lokalnych Kryteriów Wyboru dotyczących SV można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 7 listopada 2023 r.

 

 

Data wydarzenia : 2023-10-24
Data publikacji : 2023-10-24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.