Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 29 czerwca br.  Komisja Konkursowa odwiedziła Sołectwa z Gmin: Olszanka, Skarbimierz oraz Oława, które przystąpiły do konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” w kategorii 1. „Najbardziej Zadbane Sołectwo”.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych, propagowania postaw i zachowań ekologicznych, edukację w każdym z w/w zakresów oraz dbanie o ład przestrzenny.

Niniejszy konkurs realizuje założenia LSR na lata 2016-2022 dla obszaru LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w ramach Celu szczegółowego 1.3 Wzrost integracji  społecznej mieszkańców obszaru LGD, Przedsięwzięcia 1.3.2 Aktywizacja  i integracja.  

Data wydarzenia : 2016-06-29
Data publikacji : 2016-06-30

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.