Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

udostępniona Ankieta Monitorująca posłuży do monitorowania i ewaluacji projektów realizowanych w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

  • Ankietę Monitorującą Beneficjent/Grantobiorca składa w wersji papierowej osobiście lub drogą korespondencyjną do biura Stowarzyszenia;
  • Ankietę Monitorującą z realizacji operacji/grantu Beneficjent/Grantobiorca wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantu, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność/rozliczenie.

 

Ankieta Monitorująca  do pobrania

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.