Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 2 marca 2017 r. o godzinie 16:00 w Sali szkoleniowej w siedzibie Stowarzyszenia w Krzyżowicach 72 odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie zwoływane jest w związku z wpłynięciem do Zarządu Województwa za pośrednictwem  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” protestów od wnioskodawców, których wnioski były oceniane na II Posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu 2 lutego 2017 r. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Porządek Posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie Quorum
  3. Przedstawienie porządku Posiedzenia
  4. Zmiany do porządku Posiedzenia
  5. Głosowanie nad porządkiem Posiedzenia
  6. Wybór spośród członków Rady dwóch sekretarzy obrad, stanowiących jednocześnie komisję kontrolną do przeliczania wyników głosowań, prawidłowości dokonywania oceny operacji/grantów zgodnie z kryteriami wyboru oraz przyznaną za spełnienie danego kryterium liczbę punktów, kontrolę quorum i wykonywania innych czynności w trakcie trwania posiedzenia Rady.
  7. Przeprowadzenie powtórnej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych w protestach złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru BOWH/O/1/2017 i BOWH/O/2/2017 oraz podjęcie stosownych uchwał.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9.  Zakończenie i zamknięcie Posiedzenia Rady.

 

Data wydarzenia : 2017-02-27
Data publikacji : 2017-02-27

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.