Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniach 30 i 31 marca 2017 r. odbędzie się V i VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

V Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 30 marca br. (czwartek) o godzinie 10:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance, tematem Posiedzenia będzie ocena wniosków w zakresie realizacji zadań służących osiągnięciu celów 3 projektów grantowych: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Park, Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej oraz Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnych znaczeniu dla obszaru LGD.

VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 31 marca br. (piątek) o godzinie 15:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance, tematem Posiedzenia będzie ocena wniosków w zakresie realizacji zadań służących osiągnięciu celów projektu grantowego w zakresie Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

 

Porządek Posiedzenia Rady w dniu 30 i 31 marca 2017 r.:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie Quorum
  3. Przedstawienie porządku Posiedzenia
  4. Zmiany do porządku Posiedzenia
  5. Głosowanie nad porządkiem Posiedzenia
  6. Wybór spośród członków Rady dwóch sekretarzy obrad, stanowiących jednocześnie komisję kontrolną do przeliczania wyników głosowań, prawidłowości dokonywania oceny grantów zgodnie z kryteriami wyboru oraz przyznaną za spełnienie danego kryterium liczbę punktów, kontrolę quorum i wykonywania innych czynności w trakcie trwania posiedzenia Rady.
  7. Omówienie i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz podjęcie decyzji o wyborze zadań do finansowania służących osiągnięciu celów Projektów grantowych.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie i zamknięcie Posiedzenia Rady.

 

Data wydarzenia : 2017-03-22
Data publikacji : 2017-03-22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.