Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 6 kwietnia 2017r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. aktualizacji  zapisów LSR, wartości wskaźników, do rozstrzygnięć naborów wniosków na operacje/granty,dodania zapisów doprecyzowujących, iż w kompetencjach LGD jest określanie warunków udzielenia wsparcia dla danego naboru, gdy wynika to z  analizy aktualnego stanu wdrażania LSR, przesunięcia środków na realizację Planu Komunikacji. 

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia18 kwietnia 2017r.

Wniosek o zmianę zapisów LSR kwiecień 2017

Wykaz zmian w LSR tabela kwiecień 2017

Data wydarzenia : 2017-04-11
Data publikacji : 2017-04-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.