Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 15 grudnia   2017 r. o godzinie 16:00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli - Gmina Olszanka.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie Quorum

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Zmiany do porządku obrad

5. Głosowanie nad porządkiem obrad

6. Podjęcie Uchwał:

  • w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska  Wieś Historyczna”,
  • w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez  Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,
  • w sprawie zmiany Regulaminu Powierzania Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,
  • w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,
  • w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia,
  • w sprawie uchwalenia Planu budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok.

7. Informacja Kierownika Biura nt. bieżącej działalności Biura Stowarzyszenia.

8. Informacja Prezesa nt. aktualnego stanu wdrażania LSR.

9. Informacja nt. planowanych naborów wniosków.

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie  Walnego Zebrania

Z uwagi na ważność spraw, które omawiane będą na Walnym Zebraniu, prosimy o udział.                         

 

 

Data wydarzenia : 2017-12-07
Data publikacji : 2017-12-07

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.