Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

6 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą 434/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie http://brzeg-powiat.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-zadania-publicznego-przez-organizacje-pozarzadowe-z-zakresu-wspierania-i-rozwoju-kultury-fizycznej/ oraz na stronie http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=3180

Data wydarzenia : 2018-02-07
Data publikacji : 2018-02-08

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.