Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zapraszamy na doradztwo w zakresie przygotowania wniosków

Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna ogłosiło nabory wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej. W trosce o jakość przygotowywanych wniosków zachęcamy do udziału w spotkaniach z wykwalifikowanymi doradcami, podczas których uzyskają Państwo niezbędne informacje dotyczące przygotowania dokumentacji pozwalającej ubiegać się o dofinansowanie.

Zakres doradztwa w szczególności dotyczy omówienia zgodności wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o powierzenie grantu z warunkami zawartymi w ogłoszeniach o naborach wniosków, gdzie jest wskazany szczegółowy zakres tematyczny, termin i miejsce składania wniosków, forma wsparcia, warunku udzielenia wsparcia, kryteria wyboru operacji, informacja o załącznikach oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki. Doradca udziela pomocy merytorycznej wszystkim zainteresowanym potencjalnym beneficjentom zarówno przed przygotowaniem dokumentacji, w trakcie kompletowania dokumentów oraz na ostatnim etapie, gdy wniosek jest już przygotowany.

Rola doradztwa ma szczególne znaczenie w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, która często wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu ubiegania się o środki współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Bardzo istotną kwestią jest szczegółowe uzasadnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji, na podstawie których dokonywana jest ocena wniosków przez 14 osobową Radę Stowarzyszenia. Uwzględnienie wszystkich możliwych do zdobycia punktów oraz uzasadnienie spełnienia kryteriów należy do wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien wykazać, że jego pomysł najbardziej wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości do wniosku o przyznanie pomocy jest dołączany biznesplan, który jest koniecznym dokumentem podczas procesu aplikacji. Biznesplan pozwala w szczególności ocenić uzasadnienie ekonomiczne zaplanowanej inwestycji przez wnioskodawcę poprzez weryfikację założonych wskaźników, w tym na przykład wskaźnik rentowności oraz NPV(zaktualizowana wartość netto). Natomiast uznanie wskaźników wynikowych następuje po ocenie w zakresie poprawności formalnej, spójności, wiarygodności, celowości i zasadności inwestycji w danej branży, a także realności przyjętych założeń w zakresie wielkości i struktury przychodów i kosztów. Obecnie przy wypełnianiu części finansowej, udostępnione zostało narzędzie w postaci tabeli pomocniczej do biznesplanu, które znacząco ułatwia obliczenia po wypełnieniu zakresu rzeczowo-finansowego operacji, prognozy poziomu cen i wielkości sprzedaży oraz rachunku zysków i strat.

Przed złożeniem wniosku przez wnioskodawcę, warto skonsultować spełnienie wszystkich warunków, gdyż problematyka zagadnienia jest złożona. Aby zminimalizować ryzyko np. przeszacowania założeń dotyczących przychodów, często niezbędne okazuje się wsparcie doradcze. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że za treść wniosku ostatecznie odpowiada wnioskodawca.

Doradztwo odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, kontaktując się telefonicznie z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu 77 412 90 21.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Data wydarzenia : 2018-04-23
Data publikacji : 2018-04-23

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.