Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. odbędzie się VIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego w zakresie: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych (Nabór nr: BOWH/O/PG/7/2018).

Porządek Posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie Quorum
  3. Przedstawienie porządku Posiedzenia
  4. Zmiany do porządku Posiedzenia
  5. Głosowanie nad porządkiem Posiedzenia
  6. Wybór spośród członków Rady dwóch sekretarzy obrad, stanowiących jednocześnie komisję kontrolną do przeliczania wyników głosowań, prawidłowości dokonywania oceny operacji i zadań zgodnie z kryteriami wyboru oraz przyznaną za spełnienie danego kryterium liczbę punktów, kontrolę quorum i wykonywania innych czynności w trakcie trwania Posiedzenia Rady
  7. Omówienie i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz podjęcie decyzji o wyborze zadań do finansowania
  8. Wolne wnioski i zapytania
  9. Zakończenie i zamknięcie Posiedzenia Rady
Data wydarzenia : 2018-05-09
Data publikacji : 2018-05-09

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.