Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018r. o godzinie 16:00  w świetlicy obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym w Olszance  - Gmina Olszanka.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie Quorum
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Zmiany do porządku obrad
  5. Głosowanie nad porządkiem obrad
  6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2017r.

- przedstawienie Sprawozdania za 2017r.,

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania,

- dyskusja,

- podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

  1. Przedstawienie informacji Zarządu z bieżącej działalności Stowarzyszenia  oraz informacji nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2022
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie  Walnego Zebrania

Wprowadzenie do Sprawozdania 2017

Informacja dodatkowa do Sprawozdania z 2017 roku

Bilans 2017

Rachunek wyników 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 2017

Data wydarzenia : 2018-06-20
Data publikacji : 2018-06-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.