Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Konkurs pn. „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”

 

Konkurs pn. „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” trwał od czerwca 2017 r. do października 2018 r.

Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych, propagowania postaw i zachowań ekologicznych, edukację w każdym z w/w zakresów oraz dbanie o ład przestrzenny.

 

W konkursie wzięło udział 11 Organizacji Pozarządowych oraz 3 Koła Gospodyń Wiejskich:

- Gmina Grodków:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Wojsław”

- Gmina Lewin Brzeski:

Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiowie,

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie,

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”

- Gmina Olszanka:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka,

Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli,

Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO”,

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś,

Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic,

Towarzystwo Przyjaciół Michałowa

- Gmina Oława:

Stowarzyszenie Janików nad Smortawą,

Koło Gospodyń Wiejskich GAĆaneczki,

Szkolny Związek Sportowy Gminy Oława

- Gmina Skarbimierz:

Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”.

 

Uczestnicy konkursu byli oceniani według ustalonych kryteriów oceny:

- organizowanie wydarzeń, spotkań, imprez o charakterze integracyjnym, promocyjnym oraz edukacyjnym,

- inicjatywy w zakresie dbałości o ład przestrzenny, środowisko i ekologię,

- aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

- nawiązywanie współpracy z innymi Organizacjami,

- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach,

- promocja Organizacji na XVII i XVIII Europejskich Targach Chłopskich.

Sprawozdania końcowe złożyło 11 Organizacji Pozarządowych/Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach wszystkich kryteriów można było zdobyć 100 pkt.

Komisja w składzie:

Wioletta Kruk-Jaromin – Przewodniczący Komisji (przedstawiciel z Gminy Lewin Brzeski)

Alicja Ciupak – Członek Komisji (przedstawiciel z Gminy Olszanka)

Alicja Biesaga – Członek Komisji (przedstawiciel z Gminy Grodków)

Katarzyna Skorupa – Członek Komisji (przedstawiciel z Gminy Oława)

Marta Bruś – Sekretarz Komisji (pracownik LGD)

rozpatrzyła i oceniła złożone sprawozdania.

 

Laureat I miejsca 

Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

Laureat II miejsca 

Stowarzyszenie Janików nad Smortawą

Laureat III miejsca 

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

 

Wysokość nagród:

- Laureat I miejsca – 3.000,00zł.

- Laureat II miejsca – 2.000,00zł.

- Laureat III miejsca – 1.000,00zł.

Nagrody do ww. kwoty przyznano w formie rzeczowej.

Wszystkie zgłoszone Organizacje/Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

Dziękujemy za udział w Konkursie.

 

 

Data wydarzenia : 2018-12-13
Data publikacji : 2018-12-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.