Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Osoby/podmioty, które otrzymały wsparcie na realizację operacji zobowiązane są do złożenia Informacji Po Realizacji Operacji/Informacji Po Realizacji Biznesplanu (IPRO/IPRB). 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwestii interpretacji zapisów występujących w Umowie o przyznaniu pomocy odnoszących się do terminów składania IPRO/IPRB Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała poniżesz wyjaśnienia.

Wyjaśnienia dotyczące terminu złożenia (IPRO/IPRB).

Data wydarzenia : 2019-01-29
Data publikacji : 2019-01-29

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.