Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 16 maja 2019r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR w związku z:

  • pozyskaniem przez Stowarzyszenie dodatkowych środków finansowych na wdrażanie LSR w latach 2019-2022,
  • dotychczasowymi rozstrzygnięciami naborów wniosków o przyznanie pomocy,
  • realizowanymi/zrealizowanymi Projektami Grantowymi,
  • planowanym kolejnym Projektem Grantowym,
  • dostosowaniem zapisów do Wytycznych  MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji.

 

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 12 czerwca 2019r.

 

Wniosek o zmianę zapisów LSR maj 2019

Wykaz zmian w LSR maj 2019

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-06-04
Data publikacji : 2019-06-04

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.