Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 29 września  2020 r. o godzinie 16:00  na Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pogorzela.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie Quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Zmiany do porządku obrad.
  5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2019 r.

- przedstawienie Sprawozdania za 2019 r.,

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania,

- dyskusja,

- podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

  1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na lata 2016-2022.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  3. Przedstawienie informacji Zarządu z bieżącej działalności Stowarzyszenia  oraz informacji nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
  4. Zakończenie  Walnego Zebrania.

 

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu - wrzesień 2020r.

Statut Stowarzyszenia -tekst jednolity wrzesień 2020r.

Załącznik nr 1 do Statutu - Regulamin Zarządu

Załącznik Nr 2 do Statutu - Regulamin Komisji Rewizyjnej

Uchwała w sprawie zmiany LSR

Załącznik nr 1

Planowane, do wprowadzenia Uchwałą, zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dostępne są w zakładce:

Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Data wydarzenia : 2020-09-17
Data publikacji : 2020-09-17

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.