Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż   Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

W ramach zmian:

usunięto kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy oraz zmieniono kryterium: Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Ponadto zmianie uległa Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania dla operacji związanych z działalnością gospodarczą.

Aktualizacja  Kryteriów wynika z dostosowania zapisów  do zmian w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 9 czerwca 2021r.

Szczegóły….

 

 

Data wydarzenia : 2021-05-26
Data publikacji : 2021-05-26

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.