Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż   Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR w związku z procedowaną zmianą Programu umożliwiającą ubieganie się o dodatkowe środki na realizację LSR, na realizację dotychczasowych oraz nowych wskaźników, tj.:

- zwiekszenie środków na wsparcie operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

- przeznaczenie środków na działania z zakresu wyposażenia świetlic i/lub organizacji form spędzania czasu wolnego,

- planowany projekt grantowy z zakresu działań aktywizujących lokalną społeczność,

- planowany projekt grantowy z zakresu przygotowania koncepcji Smart Village,

- planowaną operację własną mającą  na celu wzbogacenie oferty Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Ekokultura w Krzyżowicach,

- ujęcie środków przypadających na funkcjonowanie biura  w kolejnych latach realizacji LSR.

 

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 17 czerwca 2021 r.

 

Wniosek o zmianę zapisów LSR czerwiec 2021

Wykaz zmian w LSR czerwiec 2021

 

 

Data wydarzenia : 2021-06-09
Data publikacji : 2021-06-09

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.