Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca  2022 r. o godzinie 16:00  w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach - Gmina Olszanka.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zmiany do porządku obrad
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2021 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia w 2021 r.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie:

- przyjęcia Sprawozdania za 2021 r. oraz udzielenia  absolutorium  dla Zarządu Stowarzyszenia,

 1. Informacja na temat przystąpienia do prac nad sporządzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027

– podjęcie Uchwały w sprawie powołania Zespołu Liderów do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna.

 1. Wolne wnioski
 2. Zakończenie  Walnego Zebrania

 

Sprawozdanie finansowe z 2021 roku

Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego z 2021 roku

Sprawozdanie z działalności LGD Stowarzyszenie 2021

 

 

Data wydarzenia : 2022-06-14
Data publikacji : 2022-06-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.