Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 28 maja  2024 r. o godzinie 17:00  w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach - Gmina Olszanka

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zmiany do porządku obrad
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2023 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia w 2023 r.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie:

- zmiany Regulaminu Rady,

- przyjęcia Sprawozdania za 2023 r. oraz udzielenia  absolutorium  dla Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Wolne wnioski
 2. Zakończenie  Walnego Zebrania
 
Sprawozdanie finansowe z 2023 roku
 
Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego z 2023 roku
 
Sprawozdanie z działalności LGD Stowarzyszenie BOWH 2023
 
Uchwała zmieniająca - Regulamin Rady Stowarzyszenia
 
Regulamin Rady tekst jednolity
 
Zał. Nr 1 do Regulaminu Wzór Deklaracji bezstronności
 
Zał.Nr 2 do Regulaminu Wzór protokołu z głosowania
 
 
Data wydarzenia : 2024-05-15
Data publikacji : 2024-05-15

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.