Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

EKO LGD

Obszar realizacji projektu współpracy to 5 polskich LGD (województwo dolnośląskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,  Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Stowarzyszeniea Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich i opolskie: Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”) oraz 1 partner zagraniczny MAS Královédvorsko (Czechy).

Projekt współpracy ma innowacyjny charakter, gdyż po raz pierwszy na terenie partnerów projektu zostaną podjęte działania z zakresu edukacji ekologicznej w takiej formie: w ramach projektu w każdym LGD zostaną przeprowadzone warsztaty (szkolenia) dla dzieci w zakresie edukacji ekologicznej, w obszarze tematycznym segregacja odpadów oraz ich wykorzystanie poprzez metodę upcyklingu.

Na warsztatach uczestnicy poznają nowoczesne techniki przetwarzania odpadów, konsekwencje spalania i składowania odpadów w miejscach niedozwolonych, prawidłowy sposób segregowania odpadów oraz upcykling. .

Kolejnym działaniem z zakresu edukacji ekologicznej jest organizacja wizyty studyjnej do Czech - teren działania naszego czeskiego partnera - MAS Královédvorsko. Wizyta ma na celu pokazanie dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów.

Zostanie wydany folder promujący projekt (w formie książeczki edukacyjnej z elementami komiksu) dot. edukacji ekologicznej dla mieszkańców i turystów (w tym dzieci i młodzież szkolna), segregowania odpadów, korzyści ze stosowania OZE. W folderze znajdą się także informacje o projekcie współpracy i Lokalnych Grupach Działania, które uczestniczą w projekcie.

Ponadto zostaną wydane publikacje o zasobach przyrodniczych obszaru LGD (taka publikacja zostanie wydana przez nasze LGD oraz przez LGD Szlakiem Granitu). W ramach projektu powstanie także ogólnodostępna niekomercyjna infrastruktura ścieżek rowerowych (wiaty, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.) w 5 miejscowościach na terenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.