Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00  w obiekcie rekreacyjno sportowym w Olszance (boisko sportowe) - Gmina Olszanka.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zmiany do porządku obrad
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2016r.

- przedstawienie Sprawozdania za 2016r.,

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania,

- dyskusja,

- podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na lata 2016-2022
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez  Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
 4. Przedstawienie informacji Zarządu z bieżącej działalności Stowarzyszenia  oraz informacji nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2022
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończenie  Walnego Zebrania

 

Z uwagi na ważność spraw, które omawiane będą na Walnym Zebraniu, prosimy o niezawodne przybycie.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016r.

Uchwała w sprawie zmiany LSR - kwiecień 2017

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu  przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych

Regulamin przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych

Załącznik Nr 1 Karta weryfiakccji wstępnej wniosku o udzielenie wsparcia

Załącznik Nr 2 - Karta weryfikacji zgodności z PROW

Załącznik Nr 3 do Regulaminu- Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik Nr 4 - Karta oceny operacji i operacji własnych

Załącznik Nr 5 Wykaz oznaczenia pism

Załącznik Nr 6 Tabela - wybór operacji

Załącznik Nr 7 Zakres zadań na poszczególnych etapach realizacji naboru

Uchwała w sprawie zmiany Statutu - kwiecień 2017

Statut Stowarzyszenia -tekst jednolity kwiecień 2017

Załącznik nr 1 do Statutu - Regulamin Zarządu

Załącznik Nr 2 do Statutu - Regulamin Komisji Rewizyjnej

Informajca dodatkowa do Sprawozdania z 2016 roku

Bilans 2016

Rachunek wyników 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 2016

Data wydarzenia : 2017-04-11
Data publikacji : 2017-04-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.