Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godzinie 15:00  w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na boisku w miejscowości Olszanka.

 

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie Quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Zmiany do porządku obrad.
  5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany  Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej na lata 2016-2022. (Zmiany LSR związane  są z pozyskaniem przez Stowarzyszenie dodatkowych środków finansowych na wdrażanie LSR w latach 2019-2022).
  7. Przedstawienie informacji Zarządu z bieżącej działalności Stowarzyszenia  oraz informacji nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2022.
  8. Informacja Kierownika Biura nt. bieżącej pracy Biura Stowarzyszenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie  Walnego Zebrania.

 

Z uwagi na ważność spraw, które omawiane będą na Walnym Zebraniu, prosimy o udział.

 

Planowane, do wprowadzenia Uchwałą, zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dostępne są w zakładce:

 Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Data wydarzenia : 2020-02-07
Data publikacji : 2020-02-07

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.