Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Istotą projektu współpracy "Dobre bo lokalne" jest popularyzacja i przygotowanie produktów regionalnych do wejścia na komercyjne rynki, a dzięki nim wsparcie lokalnej przedsiębiorczości.

Cel ogólny: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości za pomocą produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne poprzez: inwentaryzację zasobów, diagnozę rynku i strategię marketingową dla dwóch grup cenowych produktu regionalnego, cykl szkoleń, organizację jarmarku folkloru, katalog produktu regionalnego i sklep internetowy, wyjazd studyjny, cykl programów telewizyjnych.

Projekt „Dobre bo lokalne” skierowany jest do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, a zwłaszcza do twórców ludowych, małych przedsiębiorstw, osób nieaktywnych zawodowo, kobiet, osób młodych oraz seniorów. Realizowany będzie na całym obszarze Lokalnych Grup Działania uczestniczących w projekcie.

W ramach operacji zostanie przeprowadzonych szereg komplementarnych działań:

  • INWENTARYZACJA ZASOBÓW
  • INTERAKTYWNA MAPA TWÓRCÓW
  • BADANIE RYNKU i STRATEGIA MARKETINGOWA
  • CYKL SZKOLEŃ
  • KONKURS NA PRODUKT REGIONALNY
  • KATALOG – WYDAWNICTWO
  • GABLOTY I MEBLE WYSTAWOWE
  • JARMARK FOLKLORU
  • WYJAZD STUDYJNY
  • CYKL ODCINKÓW TELEWIZYJNYCH

Planowane rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki działaniom operacji:

– podjęcie międzyterytorialnej współpracy LGD

– promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych oraz produktów lokalnych

– przeszkolenie mieszkańców LSR, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie wprowadzenia produktu regionalnego na rynek i podejmowania działań przedsiębiorczych,

– wsparcie sprzedaży produktów i usług wykorzystujących zasoby kulturowe,

– przeprowadzenie inwentaryzacji wytwórców i produktów regionalnych obszaru.

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-10-24
Data publikacji : 2018-10-24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.