Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 24 czerwca  2021 r. o godzinie 16:00  w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli - Gmina Olszanka.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zmiany do porządku obrad
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2020 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia w 2020 r.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie:

- przyjęcia Sprawozdania za 2020 r. oraz udzielenia  absolutorium  dla Zarządu Stowarzyszenia,

- zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez  Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,

- zmiany ustalenia sposobu zgodności operacji/zadania z Lokalną Strategią Rozwoju, ustalenia Lokalnych kryteriów wyboru operacji, Lokalnych kryteriów wyboru zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego i ustalenia minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji i zadania służącego realizacji celu Projektu grantowego  w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)  na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz ustalenia procedury zmiany kryteriów wyboru,

-  zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalenia tekstu jednolitego Strategii

-  zmiany Statutu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

 1. Informacja na temat planowanych naborów wniosków w ramach dostępnych środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Wolne wnioski
 3. Zakończenie  Walnego Zebrania

 

 

Sprawozdanie 2020

Uchwała w sprawie zmiany Statutu - czewiec 2021r.

Statut Stowarzyszenia -tekst jednolity czerwiec 2021r.

Załącznik nr 1 do Statutu - Regulamin Zarządu

Załącznik Nr 2 do Statutu - Regulamin Komisji Rewizyjnej

Uchwała w sprawie zmiany LSR

Planowane, do wprowadzenia Uchwałą, zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dostępne są w zakładce:

Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 

 

Data wydarzenia : 2021-06-14
Data publikacji : 2021-06-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.