Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Pierwszy Projekt Grantowy w rozliczeniu

2018-03-01

Końcem lutego br.  LGD złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o płatność z pierwszego zrealizowanego Projektu Grantowego. Projekt polegał na budowie  i modernizacji 13 zielonych siłowni jako obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc integracji w celu udostępnienia ich mieszkańcom na obszarze działania LGD.

Łączna wartość 13 zadań zrealizowanych przez Grantobiorców to:  324 700,64 zł, w tym kwota przekazanych grantów: 281 432,70 zł.


Interpretacja - konkurencyjny trybu wyboru wykonawców

2018-02-20

Informujemy Beneficjentów, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Zachęcamy do zapoznania się z Interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy.

Interpretacja 

Marszałkowski Budżet Obywatelski - II edycja

2018-02-15

Marszałkowski Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.

Budżet pozwala kształtować najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania, co jest szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całego województwa Opolskiego.

Marszałkowski Budżet Obywatelski na rok 2018 to w sumie 3 000 000 zł!

Więcej...


Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

2018-02-14

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311

 

 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.